Tapu Hizmetleri

Arpaçay Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerle ilgili başvuru usulü ve ihtiyaç duyulan evrak aşağıda açıklanmıştır.

SATIŞ

Gerekli Belgeler
1- Satılması istenilen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı
2-Satıcı ve alıcıların fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları ile satıcıların birer, alıcıların ikişer adet son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları
3-İstem, malikin temsilcisinden geliyor ise temsile ilişkin belge ile temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve bir adet vesikalık fotoğrafı
4-Alıcılar arasında bizzat işleme katılmayanlar var ise onları temsil eden (vekil v.b.) temsilcilerin fotoğraf1ı nüfus cüzdanları, vesikalık fotoğrafları ve temsilciliklerine ilişkin belgeler (vekaletname, vasi ilamı v.b.)
5-Tarafların Vergi Numaralarını gösterir Vergi Dairesinden alınmış belge
6-Tapu sicilinde kayıtlı binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki tüm bağımsız bölümlere ait (Bahçeli Kagir Ev, Bina, Mesken, Konut, Daire, Villa, v.b.) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (Tapu Sicilinde vasfı arsa, tarla, bağ v.b. olan gayrimenkuller ile tamamı işyeri olan gayrimenkullerde Zorunlu Deprem Sigortası aranmamaktadır)

BAĞIŞ (HİBE)

Gerekli Belgeler
1- Bağışlanacak taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı
2- Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları
3- Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları
4- Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsil ile temsil edilecek ise temsile ilişkin belge
5-Tarafların Vergi Numaralarını gösterir Vergi Dairesinden alınmış belge
6-Tapu sicilinde kayıtlı binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki tüm bağımsız bölümlere ait (Bahçeli Kagir Ev, Bina, Mesken, Konut, Daire, Villa, v.b.) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (Tapu Sicilinde vasfı arsa, tarla, bağ v.b. olan gayrimenkuller ile tamamı işyeri olan gayrimenkullerde Zorunlu Deprem Sigortası aranmamaktadır)

TRAMPA

Gerekli Belgeler
1- Trampası yapılacak taşınmaz mallara ait varsa tapu senetleri, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı
2- Trampa yapacak maliklerin veya yetkili temsilcilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları
3- Trampa yapanların son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm. büyüklüğünde ikişer adet vesikalık fotoğrafı
4- Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise ayrıca temsile ilişkin belge
5- Tarafların vergi numarasını gösterir Vergi Dairesinden alınmış belge
6-Tapu sicilinde kayıtlı binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki tüm bağımsız bölümlere ait (Bahçeli Kagir Ev, Bina, Mesken, Konut, Daire, Villa, v.b.) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (Tapu Sicilinde vasfı arsa, tarla, bağ v.b. olan gayrimenkuller ile tamamı işyeri olan gayrimenkullerde Zorunlu Deprem Sigortası aranmamaktadır)

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ
1- Akit Tapu Sicil Müdürlüğünde Yapılacaksa:
a) Temlik edilecek taşınmaz malın varsa tapu senedi yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı
b) Bakım alacaklısı, bakım borçlusu veya yetkili temsilcilerinin ve iki tanığın fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları
c) Bakım alacaklısının bir, bakım borçlusunun iki adet son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı
d) Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmiş ise ayrıca temsile ilişkin belge
e) Tarafların vergi numaralarını gösterir Vergi Dairesinden alınmış belge
f) Tapu sicilinde kayıtlı binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki tüm bağımsız bölümlere ait (Bahçeli Kagir Ev, Bina, Mesken, Konut, Daire, Villa, v.b.) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (Tapu Sicilinde vasfı arsa, tarla, bağ v.b. olan gayrimenkuller ile tamamı işyeri olan gayrimenkullerde Zorunlu Deprem Sigortası aranmamaktadır)
2- Akit Noter veya Sulh Hakimliğinde Yapılmış ise:
a) Kanuni şekline uygun olarak düzenlenmiş sözleşmenin aslı veya onaylı örneği
b) Sözleşmede bakım borçlusuna, taşınmaz malın adına tescilini isteme yetkisi verilmişse borçlunun yazılı istemi yeterlidir. Sözleşmede bu yetki verilmemişse tescil için bakım alacaklısının (taşınmazı temlik edenin) istemi veya mahkeme kararı
c) Bakım borçlusunun bir adet son altı ay içinde çekilmiş 6x4cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı
d) Tarafların vergi numaralarını gösterir Vergi Dairesinden alınmış belge
e) Tapu sicilinde kayıtlı binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki tüm bağımsız bölümlere ait (Bahçeli Kagir Ev, Bina, Mesken, Konut, Daire, Villa, v.b.) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (Tapu Sicilinde vasfı arsa, tarla, bağ v.b. olan gayrimenkuller ile tamamı işyeri olan gayrimenkullerde Zorunlu Deprem Sigortası aranmamaktadır)


TAKSİM (PAYLAŞMA)

Gerekli Belgeler
1-Taksime konu olacak taşınmaz malların varsa tapu senetleri, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı
2-Taksim konusu taşınmaz malların ortak maliklerinin veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları
3- Ortak maliklerin ikişer adet 6x4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı
4- Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmiş ise ayrıca temsile ilişkin belge
5-Taksim sözleşmesi, iştirak halinde mülkiyet müşterek mülkiyete çevrilmemiş ve taşınmaz malikinin mirasçıları (şerikler) arasında noterde düzenlenmiş ise mirasçıların fotoğraflarını da taşıyan onaylı taksim sözleşmesi (Sözleşmede mirasçılara tescil isteme yetkisi verilmiş ise her biri kendisine düşen taşınmaz malın tescilini isteyebilir. Tescil yetkisi yoksa bütün mirasçıların tescil isteminde bulunması, bu mümkün olmadığı takdirde tescil için mahkemeden karar alınması gerekir)
6-Tarafların vergi numaralarını gösterir Vergi Dairesinden alınmış belge
7- Tapu sicilinde kayıtlı binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki tüm bağımsız bölümlere ait (Bahçeli Kagir Ev, Bina, Mesken, Konut, Daire, Villa, v.b.) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (Tapu Sicilinde vasfı arsa, tarla, bağ v.b. olan gayrimenkuller ile tamamı işyeri olan gayrimenkullerde Zorunlu Deprem Sigortası aranmamaktadır)

TAŞINMAZ MALLARIN MİRAS YOLUYLA İNTİKAL İŞLEMLERİ

Gerekli Belgeler
1- İştirak halinde mülkiyet (hisse belirtilmeden) esasına göre tescili istenenlerde:
a) İntikali istenen taşınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mirasçılardan birinin sözlü beyanı
b) İntikal isteminde bulunan mirasçı veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları
c) Veraset belgesinin aslı
d) İntikal talebi temsilcisi tarafından yapılıyor ise ayrıca temsile ilişkin belge
e) Tapu senedine yapıştırılması isteniyor ise talepte bulunan mirasçının ve mirasçıların intikali istenen taşınmaz mal sayısı kadar 6x4cm. büyüklüğünde son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı
2- Müşterek mülkiyet (hisse) esasına göre tescil edileceklerde:
a) İntikali istenen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mirasçılarının sözlü beyanı
b) Tüm mirasçıların veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları
c) Tüm mirasçıların intikali istenen taşınmaz malların sayısı kadar 6x4cm. büyüklüğünde son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları
d) İntikal talebi temsilci tarafından yapılıyor ise ayrıca temsile ilişkin belge
e) Medeni Kanun içerisindeki ölümlerde (4 Ekim 1926 tarihinden sonraki ölümlerde) murise ait veraset belgesinin aslı
f) Medeni Kanundan önceki ölümlerde (4 Ekim 1926 tarihinden önceki ölümlerde) mahalle veya köy ihtiyar kurulunca düzenlenen ilmühaber veya veraset belgesinin aslı
g) Tapu senedine yapıştırılması isteniyor ise talepte bulunan mirasçının ve mirasçıların intikali istenen taşımaz mal sayısı kadar 6x4cm. büyüklüğünde son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı

İPOTEK

Gerekli Belgeler
1- İpotek edilecek taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı
2- Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları
3- Alacaklının iki, borçlunun bir adet son altı ay içinde çekilmiş 6x4cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları
4- Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmişse ayrıca temsile ilişkin belge
5- Tapu sicilinde kayıtlı binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki tüm bağımsız bölümlere ait (Bahçeli Kagir Ev, Bina, Mesken, Konut, Daire, Villa, v.b.) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (Tapu Sicilinde vasfı arsa, tarla, bağ v.b. olan gayrimenkuller ile tamamı işyeri olan gayrimenkullerde Zorunlu Deprem Sigortası aranmamaktadır)

KAT İRTİFAKI KURULMASI

Gerekli Belgeler
1- Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere değerleri ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış dilekçe (İstenildiğinde bu dilekçe Tapu Sicil Müdürlüğü görevlilerince yazılır)
2- Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve doğruluğu Belediyece (Belediye sınırları dışında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce) tasdik edilmiş olan Genel İnşaat Projesi (Bir arsa üzerine birden fazla inşa edilen yapıların her birinin projede ayrı ayrı gösterilmesi ve blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi zorunludur)
3- Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumu ile varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi koşuluyla Belediyece tasdik edilen Vaziyet Planı (Genel İnşaat Projesinde vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur)
4- Bütün maliklerce her sayfası imzalanmış ana gayrimenkulun yönetimini düzenleyen Yönetim Planı
5- Her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini göstermesi ile ana gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli olması şartı ile Liste
6- Maliklerin veya yetkili temsilcilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları
7- Maliklerin 6x4 cm. büyüklüğünde ikişer adet vesikalık fotoğrafı


KAT MÜLKİYETİ KURULMASI

Gerekli Belgeler 
1- Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere değerleri ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış Dilekçe (istenildiğinde bu dilekçe Tapu Sicil Müdürlüğü görevlilerince yazılır)
2- Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve doğruluğu Belediyece (Belediye sınırları dışında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce) tasdik edilmiş olan Genel İnşaat Projesi (Bir arsa üzerine birden fazla inşa edilen yapıların her birinin projede ayrı ayrı gösterilmesi ve blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi zorunludur)
3- Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumu ile varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi koşuluyla Belediyece tasdik edilen Vaziyet Planı (Genel İnşaat Projesinde vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur)
4- Yapı kullanma izni (iskan ruhsatı)
5- Ana gayrimenkulun ön ve arka cepheleri ile mümkünse yan cephelerini gösteren, en az 13x18 cm. boyutlarında olan ve belediyece tasdik edilmiş olan fotoğraf
6- Her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini göstermesi ile ana gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli olması şartı ile Liste
7- Bütün maliklerce her sayfası imzalanmış ana gayrimenkulun yönetimini düzenleyen Yönetim Planı
8- Maliklerin veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları
9- Maliklerin 6x4 cm. büyüklüğünde ikişer adet vesikalık fotoğrafı

AYIRMA (İFRAZ) (PARSELİN BİRDEN FAZLA PARÇAYA BÖLÜNMESİ)

Gerekli Belgeler
1- Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu Kadastro Müdürlüğünce kabul edilmiş plan ve ekli belgeler
2- Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve temsil belgesi
3- İstendiği takdirde, tapu senetlerine yapıştırılmak üzere ayırmalarda ayrılması istenilen parça sayısı kadar taşınmaz mal sahibine ait 6x4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğraf
4- Taşınmaz malın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı

DÜZELTME (TASHİH) İŞLEMLERİ

Gerekli Belgeler
1- Üzerlerinde düzeltme istenen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı
2- Taşınmaz mal sahibinin veya yetkili temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportu
3- Taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm. büyüklüğünde bir adet fotoğrafı
4- Düzeltme nedenini gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
5- Tapu sicilinde kayıtlı binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki tüm bağımsız bölümlere ait (Bahçeli Kagir Ev, Bina, Mesken, Konut, Daire, Villa, v.b.) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (Tapu Sicilinde vasfı arsa, tarla, bağ v.b. olan gayrimenkuller ile tamamı işyeri olan gayrimenkullerde Zorunlu Deprem Sigortası aranmamaktadır)

İNTİFA HAKKI ( Mülkiyetin Kullanım Hakkı)

Gerekli Belgeler
1- İntifa hakkı tesis edilecek taşınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı
2- İntifa hakkı tesisini isteyen tarafların veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları ile temsile ilişkin belgeler
3- Tarafların son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm. büyüklüğünde birer vesikalık fotoğrafı
4- İntifa hakkı mahkeme kararı ile tesis edilecekse kesinleşmiş mahkeme kararı
5- Tapu sicilinde kayıtlı binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki tüm bağımsız bölümlere ait (Bahçeli Kagir Ev, Bina, Mesken, Konut, Daire, Villa, v.b.) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (Tapu Sicilinde vasfı arsa, tarla, bağ v.b. olan gayrimenkuller ile tamamı işyeri olan gayrimenkullerde Zorunlu Deprem Sigortası aranmamaktadır)

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Gerekli Belgeler
1- Cins değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge
2- Taşınmaz malın maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve temsil belgesi
3- Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişik1iği işlemlerinde (kat mülkiyetine geçişlerde) yapı kullanma izni belgesi
4- Taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm. büyüklüğünde bir adet vesikalık fotoğrafı (Yeni tapu senedi için)

BİRLEŞTİRME (TEVHİT) İŞLEMLERİ

Gerekli Belgeler
1- Birleştirilmesi istenen taşınmaz malların tapu senetleri veya tapu kayıt örnekleri
2- Maliklerin veya temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve temsil belgesi
3- Birleştirilecek taşınmaz malların bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu'nun olumlu kararı
4- Birleştirme için düzenlenmiş ve yönetmeliklere, yönergelere uygun nitelikteki plan ve eki
5- Taşınmaz mal maliklerinin son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları

VEKALETNAMELERDE ARANAN HUSUSLAR
1- Noterlikçe veya konsolosluklarca 'Düzenleme' şeklinde yapılmalıdır (vekalet verenlerin, vekalette imzalarının bulunması gereklidir).
2- Vekalet verenin kimliği, vekaletnamede nüfus hüviyeti cüzdanı veya Nüfus Müdürlüğünden alınan kayıt örneğine göre tespit edilmiş bulunmalıdır.
3- Vekaletname üzerinde vekalet verenin yakın tarihte çekilmiş vesikalık fotoğrafı yapıştırılmış olmalıdır.
4- Vekaletnamede, yapılacak işleme vekalet verenin verdiği yetki, duraksamaya yol açmayacak şekilde açıkça belirtilmelidir (Örneğin; satış, bağışlama, trampa, taksim, ifraz, intikal gibi işlemlerde mutlaka vekilin açıkça yetkili olduğu vekaletname metninde belirtilmelidir).
5- Vekaletname tevkilen (Birinci vekil yetkisini başkasına devretmişse) düzenlenmiş ise ilk vekaletnamede vekilin bu devir yetkisine sahip olduğu açıkça belirtilmiş olmalı ve bu yetki ikinci vekaletnamede açıkça belirtilmelidir.
6- Vekaletnamelerde düzeltmeler varsa, bu konudaki çıkıntılar ve düzeltmeler vekaletnameyi düzenleyen mercii tarafından imza ve mühür ile onaylanmış olmalıdır.
7- Yabancı ülkelerde düzenlenen vekaletnamelerde ayrıca aşağıdaki hususlar bulundurulmalıdır:
a) Yabancı ülkelerdeki Türk Elçilik ve Konsolosluklarınca düzenlenen vekaletnameler
b) Yabancı devletlerin yetkili makamlarınca kendi konumlarına göre düzenlenen vekaletnameler
Düzenlendiği ülkenin yetkili makamlarınca 5 Ekim 1961 tarihli La Haye sözleşmesine göre tasdik edilip "Apostille" (Convention de La Haye du Octobre 1961) ibaresini taşıyan vekaletnamelerde o yerdeki Türk Konsolosluğunun tasdiki aranmadan işlem yapılacaktır.

"Apostille" tasdiki bulunmayan vekaletnamelerde ise ilgili noter imzasının bağlı bulunduğu makam tarafından, bu merciinin imza ve mührünün de o yerdeki Türk konsoloslunca tasdik edilmiş olması aranılacaktır.

Not: Tapu Müdürlüğü hizmetleri için 0 474 280 10 45-10 46-10 47 telefon numaralarını arayarak Arpaçay Tapu Müdürlüğünden detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Fotoğraf Galerisi Video Galeri Bize Ulaşın