Malmüdürlüğü Hizmetleri

MUHASEBE SERVİSİ
Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi
1-Konusuna Göre
a) İlgili İdarenin yazısı
b) Mahkeme Kararı
c) İdari para cezası karar tutanağı
d) Ecrimisil ihbarnamesi
e) İlgilinin beyanı

Adli Teminat İşlemleri
1- Tahsilinde; Mahkeme Kararı
2- İadesinde;
a) Mahkeme kararı
b) Alındı aslı
c) Hak Sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

Teminat Alınması
1- İhaleyi yapan kurumun yazısı
2- Teminat olarak kabul edilecek değerler

Kesin Teminat İadesi
1- İhaleyi yapan Kurumun ilişiksiz yazısı
2- Alındı belgesi
3- SGK ilişiksiz yazısı
4- İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge
5- Nakit teminatların iadesinde Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
6- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

Geçici teminat iadesi
1- İhaleyi yapan Kurumun ilişiksiz yazısı
2- Alındı belgesi
3- Nakit teminatların iadesinde Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

Bütçe Gelirlerinden Red ve iadeler
1- Alındı belgesi
2- İlgili idarenin veya mahkeme iadeye ilişkin yazısı
3- İlgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

Mahsup Belgesi Niteliğinde Muhasebe işlem Fişi Verilmesi
1- Kimlik numarası veya vergi numarasını içeren dilekçe

Emanet İade İşlemleri
1- İlgilinin Banka hesap bilgilerini ve Kimlik Numarasını içeren dilekçe
2- Alındı belgesi(düzenlenmesi halinde)
3- Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

Kaybedilen alındı belgesi için tasdikli suret verilmesi
1- Dilekçe
2- Gerekli hallerde gazete ilanı

GELİR SERVİSİ
İşe Başlama (Gerçek-Basit Usul Mükelleflerde)
1- Dilekçe
2- Onaylı nüfus cüzdan örneği
3- Yerleşim yeri belgesi
4- Kira kontratı
5- İmza sirküsü (gerçek usulde mükellefler için)

İşe Başlama (GMSİ Mükelleflerinde)
1- Onaylı nüfus cüzdan örneği
2- Yerleşim yeri belgesi

İşe Başlama (Diğer Ücretlilerde)
1- Onaylı nüfus cüzdan örneği
2- Yerleşim yeri belgesi
3- İşverenden alınan iş bildirimi

İşi Terk (Gerçek-Basit Usul Mükelleflerde)
1- Dilekçe
2- Vergi levhası
3- Ödeme kaydedici cihaz levhası
4- Ödeme kaydedici cihazın iptal edildiğine dair servis tutanağı
5- Bastırılıp kullanılmayan belgeler (fatura, sevk irsaliyesi vb.)

İşi Terk (Basit Usul Mükelleflerde)
1- Dilekçe
2- Vergi levhası
3- Bağlı olunan meslek odasından alınan belge iptal tutanağı

İşi Terk (Diğer Ücretlilerde)
1- Dilekçe

Adres Değişikliği
1- Dilekçe
2- Kira kontratı

Faaliyet Değişikliği
1- Dilekçe

Borcu Yok Yazısı
1- Dilekçe

Yazar kasa alımı, yeşil kart veya diğer işlemler için mükellefiyet yazısı
1- Dilekçe

Yazar kasa bildirimi
1- Dilekçe
2- Yazar kasa ruhsatının aslı ve 1. ve 2. sayfalarının fotokopisi
3- Örnek yazar kasa fişi
4- Yazar kasa faturasının fotokopisi

Vergi levhası tasdik işlemi
1- Boş vergi levhası

Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olmayan beyannameler
1- Beyanname
2- GMSİ beyanında gerçek usulün seçilmesi durumunda gider belgeleri

Ceza ve Harçların Ödemesi
1- İlgili ceza veya harca ait tutanak, karar veya resmi yazı
2- Tutanakta adı geçen kişinin T.C. kimlik numarası

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda uzlaşma
1- Uzlaşma talep dilekçesi
2- Uzlaşmaya vekaleten girilecekse vekilin uzlaşmaya yetkili olduğunu gösterir açıkça ibare bulunan noter vekaleti
3- Uzlaşma günü ibraz edilmek üzere kimlik belgesi, tüzel kişi temsilcilerinde şahsi kimlikleri ve imza sirküleri

Beyanname Ödemesi
1- İlgili Beyannameye Ait Tahakkuk Fişi veya Mükellefin T.C. Kimlik Numarası yada Vergi Numarası

MİLLİ EMLAK SERVİSİ

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Satış İşlemi
1-Genel Hükümler kapsamında yapılacak satışlar için bir dilekçe ile müracaat etmek yeterlidir.
2-Özel kanunlara göre yapılan satışlarda dilekçeye hak sahibi olduğunu kanıtlayan belgeler eklenmek suretiyle müracaat yapılır

Genel Bütçeli İdarelerin Kullanım Dışı Kalan Taşınır Mallarının Satış İşlemi
1-Genel Hükümler kapsamında yapılacak satışlar için bir dilekçe ile müracaat etmek yeterlidir.
2-Özel kanunlara göre yapılan satışlarda dilekçeye hak sahibi olduğunu kanıtlayan belgeler eklenmek suretiyle müracaat yapılır

Taşınmaz Malların Kiralama İşlemleri
Kiralanması talep edilen taşınmaz Hazinenin özel mülkiyetinde ise köyü, mevki, pafta, ada ve parsel bilgilerini ihtiva eden dilekçe, kiralanması talep edilen taşınmaz Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki yerlerde bulunması halinde ise dilekçe ekinde 1/1000, 1/5000 ve 1/25000 ölçekli ve koordine değerli kroki ile taşınmazın bulunduğu Defterdarlık veya Malmüdürlüğüne müracaat edilir.

İrtifa Hakkı Tesisi
Kamu taşınmazlarının yatırımlara tahsisine ilişkin usul ve esasların ek-1 inde yer alan dilekçe ile ek-2 deki bilgi ve belgelerin tamamlanarak ek-6 da yer alan yatırım bilgi formunun doldurularak ve 324 sıra sayılı Mile tebliğinde belirtilen bilgi ve belgeler

Taşınmaz Tahsisi
1- Dilekçe veya resmi yazı

Hazine Arazisi Satış Başvurusu
1-Dilekçe
2-Kroki
3-Adres ve Kimlik Bilgileri

Hazine Arazisi Kiralama Başvurusu
1-Dilekçe
2- Kroki
3-Adres ve Kimlik Bilgileri

Ecrimisil tahsilatı
1-Ecrimisil İhbarnamesi

Kira tahsilatı
1- Kira taksit belgesi

 

Fotoğraf Galerisi Video Galeri Bize Ulaşın