Emniyet Hizmetleri


PASAPORT İŞLEMLERİ
1- UMUMA MAHSUS PASAPORT MÜRACAAT EVRAKLARI
Müracaat Yeri: Vatandaşlarımız umuma mahsus pasaport işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

A) 18 Yaşından Büyükler İçin;

a) TC kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı (15 yaşından büyüklerde fotoğraf olması gerekmektedir)
b) 2 adet Biyometrik Fotoğraf (5X6 cm).
c) Pasaport Defter Bedeli Makbuzu
d) Pasaport Harç Bedeli Makbuzu
e) Mevcut Pasaport

Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport harç bedeli, tüm bankalara yatırılabilir. Dekonta “TAHSİL EDİLMİŞTİR”kaşesi basılıp yetkililer tarafından imzalanmasından sonra “MÜKELLEF” yazılı birinci nüshasının alınması gerekmektedir. Buna dair makbuz (Dekont) müracaat esnasında ibraz edilecektir. Yeni düzenlemelerle birlikte Umuma Mahsus Pasaportlar 10 yıla kadar tanzim edilebilmekte olup, 18 yaşından küçük olanlar için bu süre 5 yıl olarak uygulanmaktadır.

Daha önce alınmış bir pasaport var ise, müracaat esnasında bu pasaportun da getirilmesi gerekmektedir.

B) 18 Yaşından Küçükler için;

a) 18 Küçük Olanlar ile Mahcurlar İçin Muvafakatname
b) 18 yaşından küçük olanlar ve mahcurların pasaport alabilmeleri için kanuni mümessilleri tarafından noterce veya pasaport vermeye yetkili makamlarca tanzim edilmiş muvafakatname ibraz etmeleri gerekmektedir.
c) 4721 Sayılı Türk Medeni kanununun ilgili maddesi gereği; evlilik devam ettiği sürece anne ve baba birlikte muvafakat vereceklerdir. Ortak hayata son verme, boşanma halinde Mahkeme tarafından velayet kime verilmiş ise sadece onun muvafakatı, anne veya babadan birinin ölümü halinde sağ olanın muvafakatı, anne ve baba evli ancak bunlardan birinin kısıtlı olması (ceza evinde olması) halinde velayetin kısıtlı olmayan tarafa ait olduğundan, kısıtlı olmayanın muvafatı (Kısıtlılık hali sona erince ikisinin muvafatı), anne ve babanın hastalığı, deneyimsizliği, özürlü olması vb. sebeplerden dolayı velayet görevini yerine getirememesi hallerinde Mahkeme kararı ile velayet kaldırılmış ise yine Mahkemece tayin edilen vasinin muvafakatının ibraz edilmesi gerekmektedir.
d) Pasaport alacak kişinin kaç yaşında olursa olsun pasaport müracaatına bizzat gelmesi gerekmektedir.

C) Öğrenci Meşruhatlı (Harçsız) Pasaport Almak İsteyen Vatandaşlarımız İçin;

a) Öğrenimine Türkiye’de devam edenler;

Öğrenimine Türkiye’de devam eden öğrencilerin, Öğrenim görülen Yüksekokul yönetimlerine (Rektörlük/Dekanlık/MYO Yönetimi/Enstitü Yönetimi vs.) başvurarak, okul yönetimince verilen öğrenci belgesiyle Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne başvurarak onaylanan belge ile Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

b) Öğrenime yurtdışında devam edenler;

Öğrenimine yurt dışında ki okullarda devam eden öğrencilerin okullarından aldıkları “Öğrenci olduklarını belirtir belgeleri” ile T.C. Büyükelçiliği, Başkonsolosluğu, Eğitim Müşavirliğine başvurarak, söz konusu dış temsilciliklerimizce Maliye Bakanlığı arasında yapılacak yazışma sonucundan başkaca mani bir durumu olmaması halinde harçsız öğrenci pasaportu düzenlenebileceği,
Yurt içinde ise T.C Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Eğitim Müşavirliğince uygun görülmesi halinde uygun görüş yazısı ile Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne başvurulması;

c) Yurtdışındaki Okula kayıt yaptıracaklar için;

Yurtdışında, ÖSYS Yükseköğretim programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına yerleştirilenlerin ÖSYS sonuç belgesi ile T.C Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Eğitim Müşavirliğine başvurarak söz konusu dış temsilciliklerimizce Maliye Bakanlığı arasında yapılacak yazışma sonucunda Başkaca engel bir durum olmaması halinde harçsız öğrenci pasaportu alabilirler.

Yurt içinde,ÖSYS Yükseköğretim programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına yerleştirilenlerin ÖSYS sonuç belgesi ile Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne başvurulması

2- HUSUSİ DAMGALI PASAPORT MÜRACAAT EVRAKLARI
Müracaat Yeri: Vatandaşlarımız umuma mahsus pasaport işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

A) Çalışanlar İçin Gerekli Belgeler;
a) Hak sahibi memurun çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilerek daha önce imza sirküsü gönderilmiş olan yetkili tarafından onaylanmış, hak sahibi ile birlikte pasaport alacak diğer aile fertlerinin kimlik bilgileri kaydedilerek fotoğrafları mühürlenmiş pasaport talep formu.
b) 2 adet biometrik fotoğraf
c) T.C nüfus cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır)
d) Parmak izi alındı belgesi ( Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi verilmesi gerekmektedir, parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
e) Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,
f) Başvuru sırasında hak sahibi kendisi için pasaport almayacak, eşi ve ergin çocuğu için alacak ise; müracaata gelmesine gerek yoktur; Kurumundan talep ettiği ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu ile hak sahibinin eşi ve reşit olan (18 yaşını tamamlamış) çocuğu hak sahibi olmadan başvuruda bulunabilir.
d) Reşit olmayan çocuğu için ayrıca her iki ebeveynden muvafakatname ve müracaata gelmeyen ebeveynden vekaletname istenmektedir. (Emekli/Müstafi olanların eş ve çocukları hususi damgalı pasaport müracaatında bulunuyor ise hak sahibinin müracaatta bizzat bulunması, bulunamıyor ise noterden vekaletname vermesi gerekmektedir.)

B) Emekliler İçin Gerekli Belgeler;
a) Emekli olduktan sonra ilk kez pasaport işlemi yaptıracaklar için; Emekli oldukları kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden) Emekli oldukları tarihteki kadro derecenizi gösterir belge getirmeleri gerekmektedir.
b) Emekli olduktan sonra hususi pasaport işlemi yaptırmış iseniz ve pasaportunuzda EMEKLİ yazıyor ise; mevcut pasaportunuz müracaatınız için yeterlidir.
c) 2 adet biyometrik fotoğraf.
d) T.C nüfus cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır)
e) Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi verilmesi gerekmektedir, parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilmektedir.)
f) Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,
g) Başvuru sırasında hak sahibi kendisi için pasaport almayacak, eşi ve ergin çocuğu için alacak ise; müracaata gelmesine gerek yoktur. Eşi ve reşit olan (18 yaşını tamamlamış) çocuğu için vekaletname vermelidir.
h) Reşit olmayan çocuğu için aynıca her iki ebeveynden muvafakatname ve müracaata gelmeyen ebeveynden vekaletname istenmektedir.

C) İstifa/Müstafi Olanlar İçin Gerekli Belgeler;
a) İstifa/Müstafi olduktan sonra ilk kez pasaport işlemi yaptıracaklar için; İstifa/Müstafi olduğu kurumundan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) istifa/müstafi olduğu tarihteki kadro derecenizi gösterir belge getirmeleri gerekmektedir.
b) İstifa/Müstafi olduktan sonra hususi pasaport işlemi yaptırmış iseniz ve pasaportunuzda İSTİFA VEYA MÜSTAFİ yazıyor ise; kadro yazısı getirmenize gerek yoktur.
c) 2 adet biyometrik fotoğraf
d) T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)
e) Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
f) Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,

D)Vefat/Merhum Olan Hak Sahibinin Eşi İçin Gerekli Belgeler;
a) Hak sahibi vefat ettikten sonra eşi ilk kez pasaport işlemi yaptıracaksa ise; Eşinin bağlı bulunduğu kurumundan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) vefat ettiği tarihteki kadro derecesini gösterir belge getirmeleri gerekmektedir.
b) Hak sahibi vefat ettikten sonra eşi hususi pasaport işlemi yaptırmış ve pasaportunda MERHUM/VAFET yazıyor ise; mevcut pasaportu müracaat için yeterlidir.
c) Müracaat yapılan ilin dosyasında hak sahibin kadro durumunu gösterir belge emekli veya çekildikten sonra ibraz edilmiş ve dosyasında mevcut ise tekrar kadro durumunu gösterir belgenin getirilmesine gerek bulunmamaktadır.
d) 2 adet biyometrik fotoğraf
e) T.C nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır)
f) Parmak izi alındı belgesi ( Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermelisiniz. Parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
f) Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,
g) NOT: Vefat eden hak sahibinin sadece, başkaları ile evlenmemiş eşleri hususi pasaport alabilirler. Çocukları vefat eden ebeveynlerinden dolayı hususi pasaport alamazlar.

E) 18 Yaşından Küçük Çocuklar İçin Gerekli Belgeler;
a) 18 yaşından küçüklerin ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için ebeveynlerinin veya mahkemece tayin edilmiş vasisi var ise muvafakat vermesi gerekmektedir.
b) Muvafakat verecek kişiler bu işlemi noter huzurunda yapabilecekleri gibi bizzat pasaport müracaatı esnasında hazır bulunarak görevli memur huzurunda da yapabilirler.
c) Anne-babası boşanmış çocukların velayet verilen ebeveynin muvafakat vermesi gerekmektedir.
d) Hak sahibinin çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu. (Ebeveyni çalışanlar için)
e) Hak sahibinin emekli olduğu veya çekildiği kurum tarafından düzenlenmiş emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge (Ebeveyni emekli olanlar ve çekilenler için)
f) 2 adet biyometrik fotoğraf
g) T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)
h) Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
ı) Parmak izi Çıktısı : 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
i) Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,

F) 18 Yaşından Büyük Çocuklar İçin ArananŞartlar ve Gerekli Belgeler;

ARANAN ŞARTLAR
a) Evli olmamaları.
b) 25 Yaşını doldurmamış olmaları.
c) Öğrenci olmaları gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER
a) Hak sahibinin çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu. (Ebeveyni çalışanlar için)
b) Hak sahibinin emekli olduğu veya çekildiği kurum tarafından düzenlenmiş emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge (Ebeveyni emekli olanlar ve çekilenler için)
c) 2 adet biyometrik fotoğraf
d) T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)
e) Öğrenim gördükleri okuldan alacakları öğrenim belgesinin aslı.
f) Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
g) Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,

G) 18 Yaşından Büyük Sürekli Bakıma Muhtaç Durumda Bulunan Çocuklar İçin Aranan Şartlar ve Gerekli Belgeler;

ARANAN ŞARTLAR:
a) Evli olmamaları.
b) Hak sahibi ile birlikte yaşıyor olması.
c) İş sahibi olmaması

GEREKLİ BELGELER:
a) Hak sahibinin çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu. (Ebeveyni çalışanlar için)
b) Hak sahibinin emekli olduğu veya çekildiği kurum tarafından düzenlenmiş emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge (Ebeveyni emekli olanlar ve çekilenler için)
c) 2 adet biyometrik fotoğraf
d) T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)
e) Resmi sağlık kurumlarınca düzenlenmiş sürekli bakıma muhtaç durumda olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu,
f) Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
g) Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,

3- HİZMET DAMGALI PASAPORT
Müracaat Yeri: Vatandaşlarımız umuma mahsus pasaport işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

A) Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
a) Talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış pasaport talep formu,
b) Nüfus cüzdanı aslı,
c) 2 adet 50 x 60 cm ebadında biyometrik vesikalık fotoğraf,
d) Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen "Pasaport cüzdan bedeli"
e) Daha önce herhangi bir pasaport almışsa getirilmesi,
f) Reşit olmayanlar için kanuni mümessillerinin noterden tasdikli muvafakati (Müracaat sırasında pasaport vermeye yetkili makamlar huzurunda da verilir)

B) 18 Yaşından Küçük Çocuklar İçin Gerekli Belgeler;
a) 18 yaşından küçüklerin ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için ebeveynlerinin veya mahkemece tayin edilmiş vasisi var ise muvafakat vermesi gerekmektedir.
b) Muvafakat verecek kişiler bu işlemi noter huzurunda yapabilecekleri gibi bizzat pasaport müracaatı esnasında hazır bulunarak görevli memur huzurunda da yapabilirler.
c) Anne-baba ayrı ise velayet mahkemece ebeveynlerinden hangisine verilmişse velayet verilen ebeveyn hak sahibi ise o ebeveynin tek başına muvafakati yeterlidir.
d) Hak sahibinin çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu.
e) 2 adet biyometrik fotoğraf,
f) T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)
g) Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
h) Parmak izi Çıktısı : 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
I) Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,

C) 18 Yaşından Büyük Çocuklar İçin ArananŞartlar ve Gerekli Belgeler;

ARANAN ŞARTLAR
a) Evli olmamaları.
b) 25 Yaşını doldurmamış olmaları.
c) Öğrenci olmaları gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER
a) Hak sahibinin çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu.
b) 2 adet biyometrik fotoğraf
c) T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)
d) Öğrenim gördükleri okuldan alacakları öğrenim belgesinin aslı.
e) Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
f) Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,

D) 18 Yaşından Büyük Sürekli Bakıma Muhtaç Durumda Bulunan Çocuklar İçin Aranan Şartlar ve Gerekli Belgeler;

ARANAN ŞARTLAR
a) Evli olmamaları.
b) Hak sahibi ile birlikte yaşıyor olması.
c) İş sahibi olmaması

GEREKLİ BELGELER
a) Hak sahibinin çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu.
b) 2 adet biyometrik fotoğraf
c) T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)
d) Resmi sağlık kurumlarınca düzenlenmiş sürekli bakıma muhtaç durumda olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu,
e) Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
f) Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,

TRAFİK TESCİL İŞLEMLERİ

1) ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ
Müracaat Yeri: Vatandaşlarımız İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

A) Yeni Kayıt (Faturalı) Araçlardan İstenen Belgeler
a) Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi.
b) Uygunluk belgesi
c) Zorunlu mali mesuliyet sigortası
d) ÖTV ödeme belgesi aslı
e) T.C. kimlik numarası
f) Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
g) Şoförler Odası'ndan yeni kayıt dosyası

NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

B) Yeni Kayıt (Gümrük Trafik Şahadetnameli) Araçlardan İstenilen Belgeler;

a) Gümrük Trafik Şahadetnamesi
b) Uygunluk belgesi
c) Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
d) ÖTV ödeme belgesi aslı
e) Vatandaşlık numarası
f) Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
g) Şoförler Odası'ndan yeni kayıt dosyası

NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

C) Kendi Adına Nakil ve Noterden Plaka Değişikliği Talep Edilen Durumlardaİstenilen Belgeler;

a) Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi
b) Araca ait eski trafik belgesi ile plakalar
c) T.C. kimlik numarası
d) Yeni tescil ve trafik belgesi (Trafik kuruluşunca tanzim edilip verilmektedir)
e) Şoförler odasından karton dosya ve Ek-1 formu
f) Aracın muayenesi yoksa muayenenin yaptırılması gerekmektedir.

NOT: Noterden araç satın alanların veya adres değişikliği nedeniyle plaka değişikliği yapanların, noter satışı tarihi veya adres değişikliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde plaka değişikliğinin yaptırılması zorunludur. Bir ay geçmesi halinde plaka değişikliği talebi yerine getirilmez.

D) İcra Kanalı İle Satılan Araçların Tescil İşlemleri;

a) İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
b) Zorunlu Mali mesuliyet sigortası
c) Muayenesi süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır
d) İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
e) T.C. kimlik numarası

NOT: Tescilsiz araçların üç ay, tescilli araçların bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna
tescil edilme zorunluluğu vardır.

Araç şirket adına alınmış ise belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

E) Veraset İntikali Yoluyla Kalan Araçlar Hakkında Yapılacak İşlemlerde İstenen Belgeler;

a) Veraset İlamı (ilgili mahkemeden)
b) Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)
c) Vergi Dairesi'nden borcu yoktur belgesi
d) Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına)
e) Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri
f) T.C. kimlik numarası
g) Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
h) Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
I) 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
i) Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.

F) Yabancı Uyruklu Kişiler Adına Araç Tescili

a) Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler yabancılardan da istenir.
b) Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir

G) Yabancı Uyruklu Kişiler Adına Tescilli Araçların Yurdumuzu Terk İşlemi

a) MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO'ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır.
b) Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
c) Araca ait plakalar
d) Araca ait Tescil ve Trafik belgeleri
e) Dilekçe 6. Vergi Dairesi'nden borcu yoktur belgesi (NATO personeli ve diplomatlar hariç)

H) Yabancı Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Ülkemizden İkinci El Araç Alımı

a) Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde;
1) Dilekçe
2) Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi
3) Tescil ve Trafik belgeleri
4) Plakalar
Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla (D) Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir.

b) Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2. el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yurtdışına çıkarılmak istenmesi halinde;
1) Dilekçe
2) Noter satış senedi
3) Tescil ve Trafik belgeleri
4) Plakalar
5) İlişik kesme belgesi (vergi dairesinden)
6) Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası

I) Ünvan Değişikliği - Ad , Soyad Değişikliği

a) Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
b) İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
c) Dilekçe
d) Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği
e) Araç sahibinin boşanma, evlenme veya mahkeme kararları sonucunda isim ve/veya soyadlarının değiştirilmesi halinde, ilgili nüfus müdürlüğünce düzenlenmiş vukuatlı nüfus kayıt örneğine istinaden işlem yapılır. Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin PolNet ortamında sorgulanabilmesi halinde, nüfus müdürlüğünden belge talep edilmesine gerek
bulunmamaktadır.(Şahıslar için)
f) Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için)

İ) Araçlarda LPG Dönüşümü

a) Fatura
b) Montaj tespit raporu
c) İmalat yeterlilik belgesi
d) Karayolu uygunluk belgesi
e) Muayenesi olsa bile tekrar fenni muayene yaptırılır
f) Dilekçe
g) İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
h) Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek
ı) Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

J) Araçlarda Renk Değişikliği

a) Boya Değişikliği ile ilgili Düzenlenen Fatura
b) İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
c) Dilekçe
4. Karayolları Muayene İstasyonu'nda renk tespiti yaptırılacak.
d) Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi,
herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

K) Motor veya Şase Değişimi

a) Motor satış senedi, Gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.
b) Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı.
c) Teknik belge-plan proje
d) İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
e) Yeni Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
f) Eski Tescil ve Trafik belgeleri
g) Muayenesi olsa bile tekrar fenni muayene yaptırılır
h) Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

L)Araçlar Üzerine Yazı ve Logo İşlenmesi
Araç işleticisinin ticari ad ve unvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimleri aracın yan karoseri üzerinde bulunabilir.Otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve unvanı yazılabilir.

Aracın kayıtlı bulunduğu trafik tescil kuruluşuna araç sahibi tarafından dilekçe ile müracaat edilmesi halinde;

a) Araçlar üzerine yazdırılan yazı ve resimlerin Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak yazdırılıp yazdırılmadığı hususunun kontrol edilmesi amacıyla muayene istasyonlarında araçların Ek-1 Formlarına tespitleri yaptırılacaktır. (Muayene istasyonlarınca araç üzerine yazılan ticari ad, unvan veya logonun belirtilmesi gerekmektedir)
b) Söz konusu yazı ve resimlerin usulüne uygun olarak yazıldığının anlaşılması halinde “….. logoludur”, “…..yazısı mevcuttur” ibareleri, Araç Tescil Belgesi ile Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Forumu’na (Ek-1) şerh düşülecektir.
c) Üzerinde yazı veya logo bulunan bir aracın başkasına satılması halinde; yazı veya logonun sildirildiğine dair muayene istasyonundan aracın tespitinin yaptırılmasını müteakip alıcısı adına tescil işleminin yapılması gerekmektedir.
d) Sadece araç işleticisinin ticari ad ve unvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimler aracın yan karoseri üzerinde bulunabilecek, ancak otobüs ve minibüslerin arkalarına işleticinin ticari ad ve unvanı yazdırılabilecektir.
e) Gerek işleticilerin kiralama yoluyla edindikleri araçlara yazı veya reklam logosu yazdırılmak istenmesi durumunda ibraz edilen kira sözleşmelerinde, gerekse üretici veya ithalatçı firmaların yazı veya reklam logosunun bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler adına tescilli araçlara yazdırılmak istenmesi durumunda, üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerde noter tasdiki aranmasına gerek bulunmamaktadır.
f) Üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerde yazı veya logo kullanımına ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde, üretici veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş olan, bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirkete ait araçlara yazı veya logoyu yazdırabileceğine dair belge aranacaktır.

M) Belge Yenileme (Yıpranma)

a) Yıpranan Tescil ve Trafik belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
b) Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
c) Dilekçe
d) Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
e) Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

N) Ad ve/veya Soyadveya Ticari Unvanlı Plaka Tescil İşlemleri

a) Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.
b) Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.
c) Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.
d) Ad, soyad veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.
e) Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

O) Tescil Belgesi ve Trafik Belgesi İle Plaka Zayii

a) Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
b) Dilekçe
c) 3. Motorlu araç trafik belgesinin yeniden düzenlenmesinin talebi halinde, muayene geçerlilik süresinin sona ermemiş olduğunun anlaşılması durumunda yeniden muayeneye sevk edilmeksizin yenilenir.
d) Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

Ö) Trafikten Çekme İşlemi

a) Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
b) İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
c) Dilekçe
d) Vergi Dairesi'nden borcu yoktur belgesi
e) Plakalar getirilecek
f) Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek.
g) Trafikten çekme işlemi aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunda yapılabileceği gibi herhangi bir trafik tescil kuruluşunda da yaptırılabilir.

P) Hurdaya Ayırma İşlemi

a) Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
b) İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
c) Dilekçe
d) Vergi Dairesi'nden borcu yoktur belgesi
e) Plakalar getirilecek
f) Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek
g) Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.
h) Hurdaya ayırma işlemi aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunda yapılabileceği gibi herhangi bir trafik tescil kuruluşunda da yaptırılabilir.

R) Çalınan Araçlar İle İlgili İşlemler

a) Çalınan araçların tescil kayıtlarının kapatılması için, çalındığı tarihten itibaren bir ay geçmiş olması şartıyla herhangi bir trafik tescil şube veya bürosuna müracaat edilebilir.
b) Müracaat sırasında, araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçesi ile savcılık veya mahalli kolluk birimlerince düzenlenmiş çalınma olayına ait belge alınır. Aracın bilgisayar kayıtlarına ve tescil dosyasına “çalınmıştır” kaydı düşülerek tescil kaydı silinir. Araç tescil belgesi üzerine işlem tarihi ile birlikte “çalınmıştır” şerhi düşülür ve belge araç sahibine iade edilir. Aracın motorlu araç trafik belgesi ile müracaat sırasında ibraz edilen belgeler araç dosyasında muhafaza edilir.
c) Aracın tescil kaydının çalıntı tarihi itibariyle silindiği Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç on beş iş günü içinde, yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.
d) Araçla birlikte araca ait belgeler de çalınmışsa, isteği halinde araç sahibine aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair bir yazı verilir.

S) Çalıntı Araç Bulunduğu Zaman Yapılacak İşlemler

a) Çalınan araçların bulunması halinde, araç sahibinin dilekçesi alınır, araç muayene istasyonlarında tespit muayenesi yaptırıldıktan sonra aracın tescil dosyası ve bilgisayardaki tescil kaydı üzerinde gerekli düzeltme yapılır, araç tescil belgesi ile motorlu araç trafik belgesi tanzim edilir, durum Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç onbeş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.
b) Aracın çalınmasına veya bulunmasına ilişkin işlemlerin aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşu dışında yapılması halinde, buna ilişkin dilekçe ile diğer belgelerin tasdikli birer sureti ve motorlu araç trafik belgesi dosyasına konulmak üzere aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşuna gönderilir.

Ş) Ticariden Gayri Ticariye Veya Gayri Ticariden Ticariye Çevirme

a) Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
b) İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
c) Dilekçe
d) Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
e) Gayri Ticari ‘ye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği

T) (A) Geçici Trafik Belge Ve Plakaları

“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi; prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere bir yıl süre ile bayinin faaliyet gösterdiği yerin trafik kuruluşunca verilir. Prototip veya yol testi için kullanılacak araçlara “T”, fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlara “G” harf grubu bulunan plakalardan verilecektir. “A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi için müracaat sırasında;

a) Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini belirten dilekçe,
b) Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortası,
c) Harç makbuzu,
d) Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım numaralarından bağımsız olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış izin belgesi (tip onayı olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin şartı aranmaz),
e) İthal araçlar için garanti belgesi,
f) İki adet geçici trafik belgesi, ibraz edilir.”

U) (B) Geçici Trafik Belgesi

Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir. 30 gün süre ile geçerlidir.
a)Dilekçe
b)Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
c)ÖTV Ödeme Belgesi aslı
d)Harç makbuzu
e)Aracın faturası - Trafik Şahadetnamesi - Noter satış senedi

V) (C) Geçici Trafik Belgesi

Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir. Bu araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz.
a) Dilekçe
b) Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
c) Aracın satın alındığı belge
d) Harç makbuzu

Y) Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması

“Ticari Araçlarda Reklâm Bulundurulması Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, şehir içinde ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapılan taksi otomobili, dolmuş otomobili, kiralık otomobil, kiralık minibüs, minibüs, otobüs ve kapalı kasa kamyonet araçları üzerine reklam yazdırılabilmesi için, reklâm şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri tescil kuruluşlarına müracaat etmesi gereklidir. Yetki belgesinin düzenlenebilmesi için her bir reklam kampanyasında kullanılacak en az araç sayısının; taksi otomobillerinde 30, dolmuş, minibüs ve kamyonetlerde 20, otobüslerde 10 adet olması zorunludur. Aynı kampanya içerisinde araç yeter sayısı farklı türdeki araçlardan tamamlanabilir. Bu durumda araç toplam sayısı en az 30 adet olmak zorundadır. Aynı kampanya için yeterli araç sayısı il veya aynı ile bağlı ilçelerdeki araçlardan karşılanabilir. Bu araç sayılarından az talepler dikkate alınmaz ve yetki belgesi düzenlenmez. Devam eden bir kampanya içerisinde reklam şirketi Maliyeye ve belediyeye ilan ve reklam vergisini yatırmak şartıyla kampanyanın süresi içerisinde araç artırımına gidebilir veya araç değiştirebilir.
Tek kampanya içerisinde bir ticari kuruluşun değişik marka ve ürünlerinin reklamı yapılabilir.
Yetki belgesi alınması esnasında reklâm şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerinin bankadan alınmış teminat mektubunu ibraz etmeleri gereklidir.
Yetki Belgesi tescil kuruluşunca verilen süre ve sadece belirtilen tek bir reklam için geçerlidir. Her kampanya için ayrı ayrı olmak üzere yetki belgesi alınması zorunludur. Bu belgenin düzenlenebilmesi için yetki belgesine sahip olan firmalar, reklam vermek amacıyla anlaştıkları ticari araç sahipleri veya işletenleri ile yapacakları noter sözleşmesini takiben İZİN BELGESİ (Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik Ek-2) almak için trafik kuruluşuna müracaat eder.
İzin Belgesi müracaatı sırasında:
a) Reklamın mahiyetini
b) Reklamın süresini
c) Araç başına düşen reklam bedelini
d) Reklam bulundurulacak araçların cinslerini
e) Reklam bulundurulacak araçların plaka numaraları
f) Reklam bulundurulacak araçların sayıları
g) Reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerinin unvanını belirten noterden yapılmış sözleşmeyi ibraz etmek zorundadır.
Ayrıca, müracaat esnasında reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri ile araç sahipleri veya işletenleri arasında yapılmış noter tasdikli sözleşmede yer alan araç başına düşen reklam bedelinin % 25’ine tekabül eden miktarın mal sandıklarına bütçe geliri olarak yatırıldığına dair banka dekontu ile reklam şirketinin belediyeye ödediği ilan ve reklam vergisi makbuzunun ibrazı zorunludur.
Araçların ön ve yan camları reklam alanı olarak kullanılmaz. Araçların arka camlarına ise dışarıdan bakıldığı zaman içerisi, içerden bakıldığı zaman dışarısı görünecek şekilde reklam takılabilir.
Reklamlarda yer alacak yazı, resim, sembol ve benzeri işaretler, Anayasal rejimimize, Cumhuriyete, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, milli ve manevi değerlere, dine, ahlaka ve adaba, demokratik rejimimize, milletin ve devletin bölünmez bütünlüğüne ve Reklam Kurulu tarafından belirlenen ilkelere aykırı olamaz.”

2) SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ
Müracaat Yeri: Vatandaşlarımız İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

A) Sürücü Belgesi Müracaatında İstenen Belgeler

a) Sertifikanın aslı,
b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
c) Tahsil belgesi aslı veya sürücü kursu tarafından onaylanmış sureti (Öğrenim belgesinin PolNet veri tabanından sorgulanabilmesi halinde sürücü adayından istenmez),
d) Sürücü belgesi dosyası,
e) Sürücü belgesi müracaat formu, (Trafik tescil kuruluşunda elektronik ortamda doldurulur),
f) Sağlık Raporu (aslı)
g) Kan grubu belgesi veya yazılı beyanı,
h) Maliyeden veya bankadan harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre),
ı) İki (2) adet fotoğraf,
i) Sürücü belgesi kart ücreti,
j) Sertifika kazananlar ve dönem listesinin onaylı fotokopisi ( 17.02.2007 tarihinden önce düzenlenen sertifikalar için)
Notlar:
1-Sürücüsertifikasınınalındığıyerebakılmaksızınbütüntrafiktescilkuruluşlarımızcamüracaatlarkabuledilerek sürücü belgesine dönüştürülür.
2- Sürücü Olur Sağlık Raporları sürücü sertifikasının geçerlilik süresi kadar geçerli olup, sürücü kursunun bulunduğu il sınırları içinde görev yapan hekimlerden alınması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, ilgili şahsın sağlık durumundan şüphe edilmesi halinde kişiden tekrar sağlık raporu istenebilecektir.

B) Sürücü Belgesi Sınıfları Ve Kullanılabilecek Araç Cinsleri

"A1" Sınıfı Sürücü Belgesi, Motorlu bisiklet kullanacaklara,
"A2" Sınıfı Sürücü Belgesi, Motosiklet kullanacaklara,
"B" Sınıfı Sürücü Belgesi, Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklara,
"C" Sınıfı Sürücü Belgesi, Kamyon kullanacaklara,
"D" Sınıfı Sürücü Belgesi, Çekici kullanacaklara,
"E" Sınıfı Sürücü Belgesi, Otobüs kullanacaklara,
"F" Sınıfı Sürücü Belgesi, Lastik tekerlekli traktör kullanacaklara,
"G" Sınıfı Sürücü Belgesi, İş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklara,
"H" Sınıfı Sürücü Belgesi, Özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak hasta veya sakatlara,
"K" Sınıfı Sürücü Aday Belgesi, Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre, sürmeyi öğrenmek isteyen sürücü adaylarına verilen sürücü belgeleridir.

Not:Uluslararası Sürücü Belgesi, İki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca, sınıflarına göre araç kullananlara belli süre ile verilen belgedir.

C) Sürücü Belgesi Alacaklarda Yaş Şartı

a) A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların on yedi,
b) B ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların on sekiz,
c) C,D ve E sınıfı sürücü belgesi alacakların yirmi iki, (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokulları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.) yaşını bitirmiş olmaları zorunludur.

D) Sürücü Belgesi Alacaklarda Öğrenim Şartları
Sürücü belgesi alacaklar öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları zorunludur. (4. Sınıfı bitirmiş 5. Sınıftan ayrılmış olanlarda geçerli)

E) Sürücü Belgesi Alacaklarda Sağlık Şartları
Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik gereğince, Sürücü adaylarının genel sağlık muayeneleri pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Tabiplerce verilen sağlık raporlarında hekimin kaşe ve imzasının bulunması gerekir. Tabiplerce verilen raporların gerçeğe uygun olmamasının tespiti halinde bu raporlar geçersiz sayılır ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu tabipler bir daha sürücü adayı sağlık raporu veremez. Bu husus Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir. Aile hekimliği uygulamasına geçilmiş illerde bu raporlar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından da verilebilir.

F) Sürücü Belgesi Alacaklarda Eğitim Ve Sınav Şartı
Sürücü belgesi alacakların, Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları.

G) Sürücü Belgesi Alacaklarda Hükümlü Olmama Şartı
a) 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri (bir defa) ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’un 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları zorunluluğu bulunmakta olup,
b) 20.12.2005 tarihli uygulama talimatı ile, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinin yerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddelerinin yerine 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 6 ncı maddesinden, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin 7 nci fıkrasından hüküm giymemiş olmaları zorunluluğu bulunmaktadır.

Ğ) Sürücü Belgesi Alacaklarda Aynı Sınıf Sürücü Belgesinin Bulunmaması Veya Belgelerinin Geri Alınmamış Olma Şartı
Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma şartı, Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz geri alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması zorunludur.

I)Yabancı Sürücü Belgelerinin Ülkemiz Sürücü Belgesine Dönüştürülmesi

a) Sürücü belgesinin noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi,
b) Sürücü belgesi dosyası,
c) Sürücü belgesi müracaat formu, (Trafik tescil kuruluşunda elektronik ortamda doldurulur),
d) Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ( yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi),
e) İki (2) adet fotoğraf,
f) Sağlık raporu (aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından),
g) Kan grubu belgesi veya yazılı beyanı,
h) Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere-Almanya sürücü belgesi hariç),
ı) Yabancı sürücü belgesinin renkli fotokopisi
i) Maliyeden veya bankadan harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre),
j) Sürücü Belgesi kart ücreti,
k) KKTC sürücü belgelerinin tercümesi istenmez.

İ) Kayıp Sürücü Belgesinin Yeniden Çıkartılması

a) Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe,
b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
c) Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise kan grubu belgesi veya yazılı beyanı,
d) İki (2) adet fotoğraf,
e) Sürücü belgesi kart ücreti.

J) Yıpranma Veya Kimlik Değişikliğinden Dolayı Sürücü Belgesi Değişimi

a) Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe,
b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
c) Daha önceki belgesinde mevcut değil ise kan grubu belgesi veya yazılı beyanı,
d) İki (2) adet fotoğraf,
e) Eski Sürücü belgesi,
f) Kimlik değişikliği var ise MERNİS kayıtları esas alınarak güncelleme yapılır.
g) Sürücü belgesi kart ücreti.

K) Yurtdışında İkamet Eden Ve Ülkemizden Almış Olduğu Sürücü Belgesini Zayiinden Ve Yıpranmadan Dolayı Yenilemek İsteyenler

a) Zayii veya yıpranmadan dolayı sürücü belgelerini yenilemek isteyen yurt dışındaki vatandaşlarımız, sürücü belgesini düzenleyen tescil kuruluşuna bizzat dilekçe göndermek suretiyle veya ülkemizdeki kanuni vekilleri yada dış temsilciliklerimiz aracılığıyla müracaat edebileceklerdir.
b) Yukarıda belirtilen şekillerde müracaat edilen tescil kuruluşu, sürücü belgesi kart bedelini tahsil ettikten (ilgili kişinin yakınlarından) ve şahsın sürücü belgesi dosyası ile bilgisayar kayıtlarında gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, ilgili şahsa imzalattırılması için belgeyi şahsın yurt dışında ikamet ettiği bölgedeki dış temsilciliğimize gönderecektir.
c) Sürücü belgesini alan temsilciliğimiz, ilgili şahısla irtibat kurarak, şahsın kimlik belgesi ile sürücü belgesi üzerindeki bilgileri karşılaştırarak belge üzerindeki ilgili bölüme imza attıracak, sürücü belgesi kart bedelinin ilgili tescil kuruluşuna yakınları tarafından ödenebileceği hususunda bilgi verecek, şahsın bedensel bir özrü olup olmadığını gözle kontrol edecek, son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğrafını ve konuyla ilgili dilekçesini alarak bu belgeleri şahsın kimlik belgesi fotokopisi ile birlikte ilgili tescil kuruluşuna gönderecektir.
d) Tescil kuruluşu, yeni sürücü belgesi bilgilerini dosya ile bilgisayar kayıtlarına işledikten ve belgeyi lamine ettikten sonra, şahsa teslim edilmek üzere ilgili temsilciliğimize gönderecek yada varsa şahsın kanuni vekiline teslim edecektir. Dış temsilciliğimize gönderilmesi halinde, temsilciliğimiz sürücü belgesini ilgili şahsa teslim ettiğinde teslim- tesellüm belgesi düzenleyecek ve bu belgenin bir suretini dosyasına konulmak üzere ilgili tescil kuruluşuna gönderecektir.
Ya da;
e) Çeşitli nedenlerle yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın, ülkemizden almış oldukları sürücü belgelerini zayi, yıpranma vb. nedenlerle yenilemek amacıyla dilekçeyle ilgili Dış Temsilciliğimize müracaat ettiklerinde; yetkililerce bedensel bir özrü olup olmadığı gözle kontrol edildikten sonra, boş sürücü belgesi kartı ilgili kişiye imza ettirilerek dilekçesi ve iki adet fotoğrafı ile birlikte ilgili trafik tescil kuruluşuna gönderilecek, trafik tescil kuruluşu ilgilinin dosya ve bilgisayar kayıtlarında gerekli incelemeyi yaparak, sakıncası olmaması durumunda sürücü belgesini düzenleyecek ve belge sahibine teslim edilmek üzere temsilciliğimize gönderecektir. Sürücü belgesi düzenlenmesine engel herhangi bir durumun bulunması halinde, açıklamalı bir yazı ekinde boş sürücü belgesi kartı ilgili temsilciliğimize iade edilecektir.

SİLAH RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
Müracaat Yeri: Vatandaşlarımız İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcılar Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
1) Bulundurma Ruhsatı İçin İstenecek Belgeler
a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı istek formu,
d) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,

İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden ayrıca;

e) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna
ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
f) Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı,
g) İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı.

2) Taşıma Ruhsatı Talep Edenlerden (Bulundurma Ruhsatı için Gerekli Belgelere İlaveten) İstenecek Belgeler

2.1. Can güvenliğinden taşıma ruhsatı talep edenler (Madde 7)

a) Bendi: Can güvenliğinin hangi nedenle tehlike içinde olduğu belirtiliyor ise bunu gösteren
belgeler,
b) Bendi: Şehitlik durumunu gösteren belge (talep sahibinin şehit ile yakınlık derecesi Kimlik ve
Adres Paylaşım sisteminden tespit edilecektir),
c) Bendi: Koruma altına alındığına dair yazı ve Bakanlığın muvafakati.

2.2. Kamu görevlileri (Madde 8)

a) Görev belgesi; Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir. Emniyet Teşkilatı personelinden görev belgesi istenmeyecek, Personel Bilgi Sisteminden sorgulanarak çıktısı alınıp dosyasına konulacaktır.
b) Yönetmeliğin 8’inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1),(2),(3),(4),(5) ve (10) numaralı alt bentlerinde sayılan görevliler ile bu görevleri sona erdikten sonra altı ay içinde başvuranlardan sağlık raporu istenmez. Ancak sınıf veya kurum değiştirmek suretiyle (e) bendinin (10) numaralı alt bendi kapsamına girenlerden sağlık raporu istenecektir.
Kamu görevlilerinin ibraz ettikleri görev belgeleriyle ilgili tereddüde düşülmesi ve gerekli görülmesi halinde, bu kişilerin görev durumları yazılı olarak ilgili kuruma sorularak işlem yapılacaktır.

2.3. İş-Meslek mensupları (Madde 9)

a) Fahri Temsilciler

-Şahsın görev ve silah taşıma ruhsatı talebiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının yazısı.

b) Basın Mensupları

-Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yazısı,
-Sarı basın kartı fotokopisi.

c) Kuyumcu ve Sarraflar

-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna
ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
-Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
-Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
-Oda kayıt belgesi.

d) Patlayıcı Maddeleri Satın Alma Ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi, Ruhsatlı Silah Tamirhanesi Sahipleri, Güvenlik Belgesi Sahipleri

-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması
halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
-Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü
yazısı,
-Oda kayıt belgesi,
-Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,

e) Güvenlik belgesi olan kişilerden;

-İş sahibinin yazılı müracaatı,
-İş sahibinden istenen belgeler ((e) bendi için),
-Güvenlik belgesi fotokopisi,
-Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin İşveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

f) Banka Müdürleri

-Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındakisürenin 30 günü geçmemiş olması gerekmektedir.).

g) Pilotlar

-Kurum yazısı,
-Pilotluk lisans fotokopisi.

h) Yıllık Satış Tutarı (Ciro)

-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna
ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
-Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını (ciro) gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya
başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı),
-Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
-Oda kayıt belgesi.

ı) Arazi Sahipleri

-Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
-Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
-Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.

i) Sürü Sahipleri

-Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
-Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
-Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü yazısı.

j) Müteahhitler

-Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
-Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
-Oda kayıt belgesi,
-İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi.

k) Akaryakıt İstasyonu Sahipleri

-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna
ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
-Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
-Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
-Oda kayıt belgesi,
-Bayilik sözleşme fotokopisi.

l) Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlar

-İş sahibinin yazılı müracaatı,
-İstasyon sahibinden ((k) bendi için) istenen belgeler,
-Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi
halinde SGK onaylı olacaktır).

m) Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar

-Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
-Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
-Oda kayıt belgesi,
-Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını
belirten SGK yazısı, (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır),

Bekçi, veznedar ve mutemetler için;

-İş sahibinin yazılı müracaatı,
-İş sahibinden istenen belgeler ((m) bendi için),
-Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi
halinde SGK onaylı olacaktır).

n) Poligon Sahipleri

-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna
ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
-Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
-Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
-Oda kayıt belgesi,
-İşletme ruhsatı fotokopisi,

Poligonda görevli bekçilerden;

-İşverenin yazılı müracaatı,
-İşverenden istenen ((n) bendi için) belgeler,
-Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi
halinde SGK onaylı olacaktır).

o) Müze Ve Anıtları Koruyan Bekçiler

-Kişi/kurumun yazılı müracaatı,
-Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi
halinde SGK onaylı olacaktır).

ö) Arıcılık Yapanlar

-Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,
-Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
-2000 kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl
öncesine ait),
-Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım
müdürlüğünün yazısı,
-Oda kayıt belgesi.

p) Patlayıcı Madde Depolarının Korunması İle Görevli Bekçiler

-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna
ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
-Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
-Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
-Oda kayıt belgesi,
-İş sahibinin yazılı müracaatı,
-Depo izin belgesi fotokopisi,
-Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi
halinde SGK onaylı olacaktır).

r) Asli Memur Statüsünü Kazanmış Olup İhraç Ve Benzeri Sebepler Dışında Tamamen Kendi İsteği İle Kurumlarından Ayrılanlar

-Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı.

s) Dövize İlişkin İşlem Yapanlar

-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna
ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
-Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
-Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
-Oda kayıt belgesi,
-Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi.

ş) Avukatlar:

-Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı.

Noterler:
-Noterlik görev belgesi,
-Vergi dairesi yazısı,
-Oda kayıt belgesi.

t) Oda, Birlik, Federasyon Ve Konfederasyonların Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Meclis Üyeleri

-Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,
-Görevle ilgili seçim tutanağı.

u) En Az Bir Dönem Köy Veya Mahalle Muhtarlığı Yapmış Olanlar

-Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
-İl/ilçe seçim kurulu yazısı.

Saklama süresinin dolması nedeniyle seçim kurulunca belge verilemeyenlerin de silah ruhsat işlemleri yapılabilecektir.

ü) En Az Bir Dönem Belediye Başkanlığı Veya İl Genel Meclis Üyeliği Yapmış Olanlar

-Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
-İl/ilçe seçim kurulu yazısı.

Saklama süresinin dolması nedeniyle seçim kurulunca belge verilemeyenlerin de silah ruhsat işlemleri yapılabilecektir.
 

Fotoğraf Galerisi Video Galeri Bize Ulaşın